„Sedare dolorem opus divinum est“ /Hipokratas/

Skausmo Medicina

Penktasis gyvybės signalas atranda Lietuvą

Privatumo politika

Šiame privatumo pranešime Lietuvos skausmo draugija (toliau – LSD), pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, jums lankantis mūsų svetainėje bei naudojantis mūsų paslaugomis.

Šiame pranešime rasite atsakymus į šiuos klausimus:

Turėdami klausimų ar norėdami pasinaudoti bet kuria iš šiame pranešime nurodytų jūsų teisių, galite kreiptis el. paštu: info@skausmomedicina.lt.

1. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS?

1.1. Šioje dalyje rasite žemiau nurodytą informaciją:

1.2. Mes tvarkome informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine. Naudojimosi mūsų internetine svetaine duomenys gali apimti jūsų IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, lankymosi svetainėje trukmę, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, o taip pat informaciją apie naudojimosi paslaugomis laikotarpius, dažnumą. Šiuos duomenis gauname slapukų ar panašių technologijų pagalba, norėdami geriau suprasti jūsų naudojimąsi svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis. Šiuos duomenis tvarkome jūsų sutikimo pagrindu. Informacija apie tai, kiek saugomi yra šie duomenys yra pateikiama čia.

1.3. Mes tvarkome jūsų duomenis LSD narystės ir užklausų pateikimo-atsakymo tikslais. Paslaugų teikimo duomenys gali apimti jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, adresą, informaciją apie darbovietę, pareigas bei visą informaciją, susijusią su paslaugų teikimu, kurią jūs pateikiate pats ir (arba) mes gauname iš viešų šaltinių. Paslaugų teikimo duomenis tvarkome, kad galėtume jums suteikti paslaugas bei kad galėtume tinkamai vykdyti paslaugų teikimo apskaitą. Šie duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo LSD narystės paslaugų sutarties nutraukimo dienos ir laikotarpį iki ateinančių metų sausio 30 dienos.

1.4. Tiesioginės rinkodaros tikslais mes tvarkome jūsų vardą ir el. pašto adresą, siųsdami jums mūsų pranešimus bei naujienlaiškius el. paštu. Šiuos duomenis tvarkome jūsų sutikimo pagrindu. Be to, tuo atveju, jei jums jau teikėme paslaugas ir jūs neišreiškėte nesutikimo dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami išlaikyti bei gerinti santykius su esamais klientais. Jei neprieštaravote, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, tai šiuos duomenis tvarkysime iki LSD narystės nutraukimo dienos, o jei jūs nesate mūsų klientas ir tiesiog išreiškėte savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, jūsų duomenis saugosime 3 (trejus) metus po sutikimo davimo dienos.

1.5. Komunikacijos su jumis tikslu mes tvarkome jūsų vardą, el. pašto adresą bei komunikacijos turinį. Šiuos duomenis tvarkome sutikimo pagrindu ir saugome 2 (dvejus) metus nuo paskutinės komunikacijos su jumis dienos ir laikotarpį iki ateinančių metų sausio 30 dienos, jei nesate mūsų klientas. Jei esate mūsų klientas, šią informaciją mes saugome iki LSD narystės nutraukimo dienos ir laikotarpį iki ateinančių metų sausio 30 dienos.

1.6. Mes tvarkome informaciją, siekdami palaikyti santykius su mūsų partneriais, paslaugų teikėjais. Šiuo tikslu tvarkome savo partnerių, paslaugų teikėjų ir (ar) jų atstovų, darbuotojų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, pareigas ir bendravimo turinį. Šiuos duomenis tvarkome sutarties su partneriais, paslaugų teikėjais vykdymo tikslais ir saugome iki sutarties su paslaugų teikėjais ir (ar) partneriais nutraukimo dienos.

1.7. Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą neteisminę procedūrą. Šiuo tikslu jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami apsaugoti ir užtikrinti mūsų, jūsų ir kitų asmenų teises.

1.8. Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas ar profesionalių konsultacijų tikslais. Šiuo tikslu jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai apsaugoti savo veiklą nuo rizikų.

1.9. Šalia konkrečių tikslų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

2. KAM IR KADA TEIKIAME JŪSŲ DUOMENIS?

2.1. Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, konkrečių paslaugų teikimo tikslais tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjai, kurjerių tarnybos, serverius teikiantys ir jų priežiūrą atliekantys asmenys, el. pašto paslaugų teikėjai). Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

2.2. Šalia konkrečių jūsų asmens duomenų galimo atskleidimo atvejų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime atskleisti jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

2.3. Šioje dalyje nurodyti asmenys gali būti įsisteigę ir už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tuo atveju, jeigu perduosime jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, mes imsimės visų reikiamų, teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

2.4. Jei tektų siųsti jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpintume, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

3. TIESIOGINĖ RINKODARA

3.1. Jums sutikus, siųsime rinkodaros pranešimus el. paštu tam, kad informuotume jus apie mūsų naujienas.

3.2. Taip pat jeigu jums jau teikėme paslaugas ir tam neprieštaraujate, taip pat informuosime jus apie kitus mūsų produktus, kurie galėtų būti jums aktualūs bei informaciją, susijusią su jais.

3.3. Galite atsisakyti rinkodaros pranešimų gavimo bet kuriuo metu.

3.4. Tai galite padaryti:

3.5. Atlikus bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų, jūsų profilį atnaujinsime, kad užtikrintume, jog ateityje mūsų rinkodaros pranešimų nebegautumėte.

3.6. Rinkodaros pranešimų atsisakymas nesustabdys pranešimų, tiesiogiai susijusių su paslaugų jums teikimu.

4. JŪSŲ TEISĖS

4.1. Šioje pranešimo dalyje pateikiame jums apžvalgą teisių, kurias turite remiantis duomenų apsaugos teisės aktais. Kadangi kai kurių teisių įgyvendinimas yra komplikuotas, šiame pranešime pateikiame tik pagrindinius jų aspektus. Kviečiame susipažinti su aktualiais teisės aktais bei priežiūros institucijų gairėmis tam, kad turėtumėte išsamią informaciją apie šias teises.

4.2. Pagrindinės jūsų teisės, kurias suteikia duomenų apsaugos teisės aktai, yra šios:

4.3. Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, o tvarkymo atveju turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves, jūsų prašymu, pateiksime jums kopiją jūsų asmens duomenų. Pirmąją kopiją pateiksime nemokamai, tačiau už papildomas kopijas galime prašyti pagrįsto mokesčio, administracinėms išlaidoms padengti.

4.4. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs duomenys – papildyti.

4.5. Tam tikrais atvejais jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti jūsų asmens duomenys. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo tvarkomi; (ii) atšaukiate savo duotą sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate su duomenų tvarkymu remdamiesi aktualių teisės aktų nuostatomis; (iv) duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu; (v) duomenys tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; (iii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

4.6. Tam tikrais atvejais jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) ginčijate duomenų tikslumą; (ii) duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) mums asmens duomenys nebėra reikalingi, tačiau jums tokie duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iv) jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas jūsų prieštaravimo pagrįstumas. Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo atveju mes ir toliau saugosime jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su jūsų sutikimu; (ii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) kitų asmenų teisių apsaugai; (iv) svarbaus viešojo intereso tikslais.

4.7. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, remdamiesi jūsų konkrečia situacija, tais atvejais, kai jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

4.8. Jūs bet kuriuo metu turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums paprieštaravus dėl tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu.

4.9. Teisė į duomenų perkeliamumą. Ta apimtimi, kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra: (i) sutikimas arba (ii) sutarties vykdymas ar veiksmai atliekami jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, turite teisę gauti jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tiesa, šia teise negalėsite pasinaudoti, jeigu tai turės neigiamą poveikį kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

4.10. Tuo atveju, jeigu manote, kad mes tvarkydami jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, ada.lt.

4.11. Tai atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.

5. APIE SLAPUKUS

5.1. Mūsų internetinė svetainė naudoja slapukus, kurie taip pat gali būti talpinami jūsų kompiuteryje, kai jūs lankotės mūsų svetainėje.

5.2. Slapukų nustatymus, susijusius su slapukų naudojimu svetainėje galite valdyti čia.

6. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš partnerių, informacinių šaltinių, susijusių asmenų tinklalapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos patenkate, rinkdamiesi nuorodas šioje svetainėje, turi savo privatumo politikas ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojame susipažinti su kitų tinklalapių privatumo pranešimais prieš pateikiant jose bet kokius savo asmens duomenis.

7. DUOMENŲ ATNAUJINIMAS

Prašome informuoti, jei jūsų asmeninę informaciją, kurią tvarkome, reikia ištaisyti ar atnaujinti.

8. PRANEŠIMO PAKEITIMAI

Bet kokie šio pranešimo pakeitimai bus skelbiami svetainėje ir, esant esminių pasikeitimų, apie juos jus informuosime elektroniniu paštu.

Paskutinio atnaujinimo data: 2021-08-01.